Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. DEFINICJE

Administrator: Warszawska Fabryka Platerów HEFRA S.A. z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Żeglarska 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040919, kapitał zakładowy w wysokości: 5 348 900,20 zł, NIP 5270206010.

 

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

 

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Sklep Internetowy:  prowadzona  przez  Administratora  witryna  internetowa informująca o działalności i ofercie handlowej Administratora oraz umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży  znajdująca  się  pod  adresem  URL: https://hefra.pl/.

 

Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z funkcjonalności udostępnionych w Sklepie Internetowym.

 

Umowa sprzedaży: Umowa zawarta przez Użytkownika z Administratorem, której przedmiotem jest nabycie przez Użytkownika towaru oferowanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 

2. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEP INTERNETOWYM

 

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu Internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora dla następujących celów:

 

 • Wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy Sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 

 • Dla celów marketingu, w tym marketingu bezpośredniego – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na dotarciu z ofertą do potencjalnie zainteresowanych kontrahentów,

 

 • Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

 

 • Prowadzenie ksiąg  podatkowych lub rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395),

 

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być  podnoszone wobec Administratora – podstawą prawną jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).

 

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od wskazanego w pkt. 2 Polityki celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 9 Polityki.

 

5. PRAWO DO SPRZECIWU

 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes.

 

6. ODBIORCY DANYCH

 

W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

 

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.

 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

 

 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;

 

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 

 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji  Europejskiej.

 

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

9. DANE KONTAKTOWE

 

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: sekretariat@hefra.pl lub pisemnie na adres Warszawska Fabryka Platerów Hefra S. A. ul. Żeglarska 8, 59-220 Legnica.

 

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r. 

 

11. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Sklep internetowy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu

Internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Sklepu Internetowego

 

Cookies „Sklepu Internetowego”

 

Administrator wykorzystuje tzw. cookie Sklepu Internetowego przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości usług świadczonych Użytkownikom. W związku z tym, Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet, itp.).

 

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

 

 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

 

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

 

 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

 

 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

 

 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.

 

Cookies „marketingowe”

 

Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet, itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel