+48 667 67 00 13

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy Hefra.pl, działający pod domeną www.hefra.pl, prowadzony jest przez WFP HEFRA S.A. w Legnicy przy ul. Żeglarskiej 8, NIP 527-020-60-10, Regon 012029885 (dalej: Sklep).
 2. Wszelkie dane kontaktowe z obsługą sklepu internetowego znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Kontakt - Zadaj pytanie”.
 3. Towar prezentowany na stronie internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do składania ofert, nie jest zaś ofertą w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami; dalej Kodeks Cywilny).
 4. Sklep internetowy oświadcza, iż cały asortyment prezentowany na stronie internetowej Sklepu oraz będący przedmiotem realizowanych zamówień pochodzi z legalnego źródła i jest wolny od wszelkich wad prawnych.
 5. Sklep informuje, iż obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczenie zamówionej rzeczy bez wad.

 

§2 Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień dotyczy całości asortymentu zaprezentowanego na stronie internetowej www.hefra.pl, z wyłączeniem towarów, co do których znajduje się adnotacja, iż obecnie nie są one dostępne.
 2. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem Internetu (formularz na stronie internetowej sklepu) lub poczty elektronicznej, a także telefonicznie, jednakże w przypadku zamówień telefonicznych, możliwość ich składania ograniczona jest czasowo do dni roboczych (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00)
 3. Złożenie zamówienia przez klienta, za pomocą jednego ze środków wskazanych w §2 ust. 2 Regulaminu poczytywane jest za złożenie oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie umowy pomiędzy stronami. Sklep internetowy dokonuje potwierdzenia, bez względu na tryb, w jakim dokonano zamówienia, drogą elektroniczną, na adres mailowy zamawiającego, bezzwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, klient proszony jest o sprawdzenie zakładki „spam” w swojej skrzynce mailowej lub o kontakt z obsługą Sklepu.
 5. W zamówieniu klient oznacza wybrany przez siebie towar, jego liczbę, a także formę płatności, spośród wskazanych §9 Regulaminu.
 6. Klient obowiązany jest podać dane teleadresowe, niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię, nazwisko, adres mailowy, adres pocztowy, numer telefonu, a także, jeżeli miejsce dostawy jest różne od miejsca zamieszkania, adres, na który ma być doręczone zamówienie. Podanie danych teleadresowych może odbywać się przez założenie konta w Sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia.
 7. Wszelkie modyfikacje zamówienia są możliwe do czasu jego realizacji, tj. do czasu wysyłki. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia od umowy, o której mowa w §10 Regulaminu.

§3 Cena

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że zaproszenie do składania ofert wyraźnie stanowi inaczej.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, których warunki opisane są tutaj: Wysyłka.
 3. Cena, według której złożone zostało zamówienie, jest wiążąca, od chwili jego złożenia.
 4. W przypadku ofert promocyjnych, ceny ich dotyczące są wiążące, pod warunkiem spełnienia warunków promocyjnych, jeżeli takie występują, oraz złożenia zamówienia w terminie, w którym, zgodnie z warunkami promocyjnymi, obowiązują niższe ceny.
 5. Wszelkie rabaty uwzględniane są w cenie zamieszczonej w zamówieniu.
 6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cenowych, prezentowanego na stronie internetowej Sklepu asortymentu, a także wycofywania i wprowadzania nowych towarów i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub zmiany asortymentu.

§4 Sprzedaż promocyjna

 1. Sklep internetowy może prowadzić akcje promocyjne.
 2. W przypadku prowadzenia przez Sklep akcji promocyjnej, towary nią objęte będą wyraźnie wskazane w warunkach promocji zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Promocja”.
 3. W przypadku akcji promocyjnych, którymi objęta jest ograniczona ilość asortymentu, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpłynięcia zamówień, aż do wyczerpania asortymentu promocyjnego. Niezwłocznie po jego wyczerpaniu, na stronie internetowej Sklepu, przy asortymencie nią objętym, pojawi się informacja o wyczerpaniu asortymentu promocyjnego.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Sklep internetowy nie odpowiada za wywołane przez Klienta błędy w realizacji zamówienia, w tym opóźnienie, jeżeli zostało ono spowodowane błędnym oznaczeniem przez Klienta wskazanych w §2 ust. 7 Regulaminu danych osobowych.
 2. W przypadku sprzedaży towarów, których liczba jest ograniczona, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpłynięcia potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania stanów magazynowych.
 3. Sklep internetowy obowiązany jest bezzwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia, poinformować Klienta o brakach towaru lub o opóźnieniu w realizacji zamówienia. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia, Klient ma możliwość rezygnacji z niego w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o spodziewanym opóźnieniu. Brak rezygnacji w wyznaczonym terminie poczytuje się za przyjęcie zmiany w warunkach realizacji zamówienia.
 4. W przypadku wskazanym w ustępie powyżej, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa, a także, gdy Klient, w związku z opóźnieniem w jego realizacji rezygnuje z zamówienia, Sklep internetowy jest obowiązany do zwrotu pełnej sumy pieniężnej wpłaconej przez Klienta, tytułem zakupu towarów wskazanych w zamówieniu, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta informacji o niemożliwości realizacji zamówienia lub odpowiednio od dnia, w którym Sklep internetowy został powiadomiony o rezygnacji z zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient będzie otrzymywał od sklepu powiadomienia, na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej e-mail, z informacją o zmianach statusu zamówienia. Na każdym etapie realizacji zamówienia Klient może samodzielnie sprawdzać status zamówienia, po zalogowaniu się, w zakładce „Moje konto”.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 7. Klient obowiązany jest przy odbiorze przesyłki sprawdzić w obecności Dostawcy, czy opakowanie jest nieuszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, należy spisać Protokół szkody w obecności Dostawcy, zawierający opis uszkodzenia (odpowiedni formularz obowiązany jest udostępnić Dostawca) oraz niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym (Sklepem). Protokół powinien zostać podpisany przez Klienta oraz Dostawcę.
 8. Przyjmując towar Klient potwierdza jego przyjęcie podpisem, na odpowiednim formularzu przedstawionym przez Dostawcę. Potwierdzenie takie poczytuje się za realizację zamówienia przez Sklep. Z tą chwilą przechodzi na kupującego własność zamówionych towarów.

 

§6 Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są w terminie 7 dni roboczych (w rozumieniu §2 ust. 2 Regulaminu) liczonych odpowiednio od dnia: potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w §9 ust. 1 d lub e Regulaminu, lub od dnia wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sklepu, w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w §9 ust. 1 pkt a, b lub c Regulaminu.
 2. Termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu trwania dostawy, który jest zależny od wyboru formy dostawy, o których mowa w §8 Regulaminu.

 

§7 Zamówienia zagraniczne

 1. W przypadku zamówień z przesyłką zagraniczną (zamówienie zagraniczne) cena oraz czas dostawy zostaną ustalone po uprzednim zweryfikowaniu kosztów i czasu dostawy.
 2. Forma dostawy zostanie oznaczona przez Klienta w zamówieniu. Sklep po weryfikacji kosztów i czasu trwania dostawy, o których mowa w punkcie powyżej, prześle stosowną informację Klientowi, wraz z podaniem całkowitej ceny usługi (cena towaru oraz koszt przesyłki).
 3. W przypadku zamówienia zagranicznego jedyną dopuszczalną formą płatności jest forma, o której mowa w §9 ust. 1 lit. a Regulaminu, chyba że strony umówiły się inaczej.
 4. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia zagranicznego po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sklepu sumy pieniężnej odpowiadającej cenie towaru oraz wskazanym kosztom przesyłki.

 

§8 Dostawa

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się zgodnie z wyborem Klienta, w jeden ze wskazanych sposobów dostawy.

 

§9 Formy płatności

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

  [1]
  przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sklepu: WFP HEFRA S.A., ul. Żeglarska 8, 59-220 Legnica
  __
  BNP Paribas S.A.
  nr konta: 06 1750 1064 0000 0000 1254 1279

  [2]
  przedpłata za pośrednictwem payU;

  [3]
  zapłata gotówką przy odbiorze od dostawcy (za pobraniem);

 2. W tytule przelewu, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt a Regulaminu należy podać numer zamówienia wygenerowany przy jego składaniu / zamieszczony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 3. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta, Klient może podjąć decyzję o:
  - wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie,
  - dokonaniu zwrotu nadpłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

§10 Odstąpienie od umowy
 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumenta, Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę pięćdziesięciu złotych. Nie dotyczy to jednak towaru, na który zlecona była usługa grawerowania. W przypadku skorzystania z takiego prawa, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu: [email protected]

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, doręczany konsumentowi wraz z przesyłką, stanowi załącznik nr 2 Regulaminu.

 

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 - skreślić niepotrzebne 

                          

1. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Sklep.

2. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru.

3. W przypadku, o którym mowa w §10 ust. 1 Regulaminu, Klient obowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni, dokonać zwrotu przesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz wystawioną fakturą VAT.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §10 ust. 1 Regulaminu, jest możliwe, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Sklep gwarantuje zwrot klientowi uiszczonej należności, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z treścią § 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w §10 ust. 1 Regulaminu.

5. Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż kurier przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów .

6. Sklep niezwłocznie prześle na adres kupującego pisemne potwierdzenie odstąpienia od umowy, jednak nie później , niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do klientów nie będących konsumentami, a także w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza pięćdziesięciu złotych.

 

§11 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową (wady fizyczne).
 2. Wygląd towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu może nieznacznie różnić się od oferowanego przez Sklep. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego klienta, takich jak m.in. kolor, nasycenie barw, nie mogą być samoistną podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. W wypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, Klient powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia na adres kontaktowy Sklepu, o którym mowa w §10 pkt 1 Regulaminu oraz przesłać wadliwy towar, w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu, na adres Sklepu, wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu. Klient traci uprawnienie reklamacyjne, jeżeli nie dokona zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, w terminie 2 miesięcy od dnia wykrycia wady towaru. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień, w którym została nadana przesyłka wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. Sklep, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem, rozpatrzy reklamację.
 5. W przypadku uznania reklamacji Sklep, według własnego uznania, dokona naprawy towaru, jego wymiany na nowy, a w przypadku, gdy realizacja żadnego ze wskazanych sposobów reklamacji nie będzie możliwa, zwróci Klientowi należność uiszczoną tytułem zapłaty ceny za reklamowany towar.
 6. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient, jednakże w przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie on niezwłocznie zwrócony Klientowi przez Sklep.
 7. Po dokonaniu uwzględnionej przez Sklep reklamacji, naprawiony lub wymieniony towar zostaje niezwłocznie zwrócony Klientowi. Koszty przesyłki zareklamowanego towaru obciążają Sklep.§ 12 Dane osobowe

 1.  Zakładając konto użytkowania na stronie Sklepu oraz składając zamówienie, Klient wyraża lub może wyrazić zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie, celach i czasie szczegółowo określonych w treści akceptowanych oświadczeń. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w niektórych przypadkach niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Ogólne cele i zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz sposoby ich zabezpieczeń zawiera Polityka Prywatności a w zakresie w jakim Sklep wykorzystuje pliki „cookies” również zaakceptowana przez Klienta Polityka Prywatności.

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego, a także przepisy i innych ustaw szczegółowych.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 31.12.2014 r.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zamówienia złożone przez datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Wygląd Sklepu oraz wszelkie dane, pliki, w tym pliki graficzne i niniejszy Regulamin stanowią własność Sklepu, a ich kopiowanie bez uprzedniej, pisemnej zgody, stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych, zagrożone odpowiedzialnością karną i cywilną.