+48 667 67 00 13

Pierwsze Wezwanie

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) oraz w związku z art. 43 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), Spółka Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą Nowelizującą. Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszu oraz innych procedur z tym związanych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy wzywa wszystkich Akcjonariuszy, do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

  • w siedzibie Spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna, ulica Żeglarska 8, 59-220 Legnica,
  • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
  • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać:
Drugie Wezwanie

 

Zarząd Spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, NIP: 5270206010; KRS: 0000040919 („Spółka”) na podstawie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna, ulica Żeglarska 8, 59-220 Legnica, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Trzecie Wezwanie

Zarząd Spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, NIP: 5270206010; KRS: 0000040919 („Spółka”) na podstawie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna, ulica Żeglarska 8, 59-220 Legnica, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Czwarte Wezwanie

Zarząd Spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, NIP: 5270206010; KRS: 0000040919 („Spółka”) na podstawie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna, ulica Żeglarska 8, 59-220 Legnica, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.